การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

พัชรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นวัตกรรมการเรียนรู้มี 5 ประเภท คือ

  1. นวัตกรรมด้านการบริหารการจัดการ 2. นวัตกรรมด้านการประเมินผล 3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร

4. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน     5. นวัตกรรมด้านสื่อ

หัวใจในการออกแบบนวัตกรรม

1. ชื่อนวัตกรรม คือ ต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถรู้ได้เลย

 2. วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม คือ สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร เมื่อใช้ไปแล้วคุณค่าที่เกิดขึ้นคืออะไร

 3. ทฤษฎีหลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม คือ ต้องอาศัยทฤษฎี 4 ตัวนี้เท่านั้นได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม   ทฤษฎีปัญญานิยม   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม   และทฤษฎีคอนเน็คติวิซึม

4. ส่วนประกอบของนวัตกรรม คือ รู้ว่ามีอะไรบ้าง เช่น pbl ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 5. การนำนวัตกรรมไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)