โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)" ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

dhanarun
วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ " สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green and Happiness Society)"

          ดิฉันอยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่จัดโครงการดีดี อย่าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)" ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมชลจันทร์  พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  ด้วยการบันทึกเผยแพร่ ผ่าน Blog

          ทั้งนี้ก็เพราะ โครงการดังกล่าว ทำให้ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจ  ได้แนวคิด  ทิศทาง ในการกำหนดกลยุทธ์ของการดำเนินงานด้านต่างๆในแผนดำเนินงานระดับคณะอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความรู้ในเรื่อง "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 "  ซึ่งบรรยายโดย ดร.อุทิศ   ขาวเธียร  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          ส่วน "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยในช่วงแผน 10" ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  รศ.ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ก็ได้นำเสนอ และให้ความกระจ่างแก่ชาว มน. ทั้งก่อนและหลังการประชุมกลุ่มย่อยอย่างทั่วถึงกัน

          หากแผนในระดับชาติ  และระดับสถาบัน มีความชัดเจนสอดคล้องกัน และมีที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ก็ย่อมทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานย่อยถัดๆ ลงไป มีทิศทาง และเป้าประสงค์ร่วมที่ชัดเจน

          สำหรับระดับชาติ

          วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ

          มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ " สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green and Happiness Society)"

          หลักปฏิบัติ 

 1. ใช้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2. ยึด "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"

          พันธกิจของชาติ

 1. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้  รอบรู้อย่างเท่าทัน  ครอบครัวอบอุ่น  พึ่งตนเองได้
 2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ  เป็นธรรม
 4. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 1. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
 2. เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้แข็งแรง
 3. เสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

          ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ

 1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
 2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
 3. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน อยู่ร่วมกับทรัพยากรอย่างเกื้อกูล

           ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

 1. กระจายผลประโยชน์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม
 2. ปรับโครงสร้างการผลิต
 3. สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

          ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

 1. ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ
 2. พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
 3. รักษาและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

          ความจริงมีการทอนยุทธศาสตร์ลงไปถึงระดับมาตรการที่เป็นรูปธรรมอีกมากมาย  ซึ่งเป็นภารกิจของท่านผู้บริหารระดับประเทศ และอันที่จริงของประชาชนคนในประเทศทุกๆ ท่าน

          สำหรับมดเล็กๆ ของโลก อย่างดิฉัน ที่อยู่ในภาคีด้านวิชาการของชาติ  คือ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ก็เห็นชัดอยู่ว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่ในทุกยุทธศาสตร์  ที่สำคัญ คือ การสร้างคน  สร้างความรู้จากการศึกษาวิจัย  เป็นแหล่งข้อมูลให้สังคม  และเป็นสมองของประเทศ

          ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะค่ะ  เพื่อลูกหลานของเรา......         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10

หมายเลขบันทึก: 55704, เขียน: 25 Oct 2006 @ 15:06 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 10:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Wararat Moukyod
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะสำหรับข้อความที่สรุปข้างต้นทำให้หนูได้ความรู้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องอ่านหนังสือกองโตๆเลยค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะ