Story Telling by Pictures สมรรถนะ คุณอำนวยมอดินแดง

 หลังจากแก้ไข Internet Explorer ตามคำแนะนำของเจ้าแม่ และ เจ้าพ่อคู่ขวัญ ก็ลงภาพได้แล้วครับ

ภาพท่านเอื้อรังสรรค์ รองอธิการบดี กล่าวคำมุ่งมั่น ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชาวมอดินแดง

ภาพ JJ เจ้าเก่ากำลังเป็นวิทยากรในนาม KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒

ภาพ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รอง ผอ. กำลังดูงาน ลปรร

ภาพ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พี่อุ่นเรือน เล่นเองครับ

ภาพ สมรรถนะของคุณอำนวย ชาวมอดินแดง

ภาพ สมรรถนะ คุณอำนวย ที่ชาวมอดินแดงร่วมคิด ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ อื่นๆครับ

JJ