เผยแพร่รายงานวิจัยในชั้นเรียน

Kroonut

ชื่อเรื่อง                                     รายงานการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน                               นางสุณี  รอบุญ

                                                ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อสถานศึกษา                            โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต  กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่ศึกษาสำเร็จ                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

การศึกษารายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง  และ(2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษารายงานครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต จำนวน 38 คน ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายงาน ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละความก้าวหน้า

ผลการศึกษา พบว่า  

      1.นักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุง มีความสามารถในการเรียน เรื่อง ดนตรีอังกะลุงหลังเรียนสูงขึ้น คิดเป็นความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 31.44  

      2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีอังกะลุงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานครู

คำสำคัญ (Tags)#ศิลปะ#ดนตรี#เผยแพร่#วิจัยในชั้นเรียน#ผลงานทางวิชาการ#อังกะลุง#คู่มือการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 551607, เขียน: 23 Oct 2013 @ 22:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)