มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา การจัดนิทรรศการ การกวนข้าวทิพย์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพิธีกรรมการออกพรรษา ขึ้นณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โดยงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมกับคุ้มวัดศรีทองไพบูลย์วราราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ว่าการที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นนั้นนับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้สังคม ชุมชน ได้ทราบอีกช่องทางหนึ่งด้วย.

 

อ่านข่าวเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมๆๆ ตัวอย่างที่ดีของ  มจร.ของวิทยาเขต   ถ้าทุกๆๆวิทยาเขตบูรณาการงานได้แบบนี้ ได้ปชส.  มจร. ของวิทยาเขต

พอดีเป็นนิสิตป.โทของมจร.แพร่จ้า