ขั้นตอนที่ 4 : การติดตั้ง fcgi
download >> fcgi
download >> ruby-fcgi
คำสั่งการติดตั้ง fcgi

#gzip -dc fcgi-2.4.0.tar.gz | tar xvf -
#cd fcgi-2.4.0
#./configure
#make
#make install

คำสั่งการติดตั้ง ruby-fcgi

#gzip -dc ruby-fcgi-0.8.7.tar.gz | tar xvf -
#cd ruby-fcgi-0.8.7
#ruby install.rb config
#ruby install.rb setup
#ruby install.rb install

click >> ตัวอย่าง 01
click >> ตัวอย่าง 02
click >> ตัวอย่าง 03
click >> ตัวอย่าง 04