การประชุมปีงบประมาณ 2557

บีบีฮวา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่   1  ตุลาคม   2556  เวลา   13.00  น.  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพ้ว    

 นางสุนันทา  โนรีสุวรรณ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว   ได้ประชุมคณะบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพ้ว  

หัวข้อการประชุม  

1 . การติดตามการทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

2.  การกำกับติดตามผลการสอบปลายภาค และการสอบซ่อม

 

2.  การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บีบีฮวาความเห็น (1)

เป็นประโยชน์มากค่ะ สำหรับพี่น้องชาวกศน.