บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

มรภ. เลย จัดการสัมมนา นศ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่กรุงเทพ และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่ และ

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ส.ค. ๕๖

บรรยากาศในห้องประชุม

ผู้ถามท่านแรก นายฤตธวัช พินิจนึก

ผู้ถามท่านที่สอง ผศ. ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ที่มาร่วมฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)