การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามความเข้าใจที่ศึกษา การบูรณาการในกลุ่มสาระ เป็นเหมือนการเชื่อมโยงเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียน หรือจะเรียน เข้าด้วยกัน ข้อดีที่จะเกิดขึ้น ก็คือ

- ลดภาระการสอนของครู เพราะในรายวิชา อาจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งถ้าครูมีการปรึกษาแผนการสอนของแต่ละรายวิชา จะทำให้ไม่เกิดการสอนในเนื้อหาที่ซ้ำ

- การบูรณาการ ยังทำให้นักเรียน ได้มีการนำข้อมูลทีได้รับ มาเชื่อมโยง มาประมวลผล ทำให้เกิดการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับในเหตุการณ์จริง หรือนำมาใช้ได้จริง

การเรียนแบบบูรณาการนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนที่แยกเป็นส่วนๆ ขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้นครูและนักเรียนต้องช่วยกันกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเรียน ช่วยกันเลือกหนังสืออ่าน ซึ่งการเลือกหนังสือนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดแนวคิดในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดข้อมูลข้อสงสัยที่ได้จากการเรียนความเห็น (0)