เมืองไทย IT

(ภาพประกอบจาก Internet)

นวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองของประชาชน คนใช้ บริการ บ้านเราผมว่ามี 2 ประเด็นใหญ่ๆ ที่ควรพิจารณา นั่นคือ ความครอบคลุม และ การเข้าถึงครับ

1. ความครอบคลุม ซึ่งเน้น 2 ด้านคือ ครอบคลุมในการให้บริการ และครอบคลุมพื้นที่ ที่ให้บริการ

ประการแรก ครอบคลุมการให้บริการ ในมุมมองของประชาชนที่จะต้องใช้บริการ นั้นย่อมต้องการการบริการที่ครอบคลุมทุกด้าน เหมือนโฆษณาของธนาคารที่ ผู้ติดต่อทำธุรการการเงินออนไลน์ นอนสบายอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องไปธนาคารให้เสียเวลา ซึ่งการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ควรพัฒนาให้ประชาชน ใช้บริการครอบคลุมทุกด้านเช่นกัน ทั้งด้านการขอข้อมูล การแจ้งข้อมูลด้านต่างๆ การใช้บริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ การลงทะเบียนทางอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ประหยัด ไม่ต้องเสียเวลา และค่าเดินทางไปที่หน่วยงานโดยตรง และควรเป็น one stop service ที่เข้ามาแล้วเข้าถึงบริการทุกด้านทั้ง ด้านสุขภาพ การศึกษา การปกครอง การเกษตรการสื่อสาร การคมนาคมการกีฬา เป็นต้น และต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีขั้นตอนในการเข้าถึงมากเกินไป

ประการที่สอง ครอบคลุมพื้นที่ ที่ให้บริการ ปัจจุบันการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบ้านเรา ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้การเข้ามาใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งการให้บริการนั้นควรทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ใช้ฟรี หรือมีค่าบริการ/ธรรมเนียมการใช้ในราคาที่ถูก สำหรับแนวทางพัฒนา ในถิ่นที่ห่างไกล ระยะแรกอาจให้ประชาชนได้ใช้ โดยจัดให้มีสถานที่สำหรับใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานของรัฐที่มีในชุมชนนั้นๆ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชน หรือโรงเรียน เป็นต้น เมื่อมีความพร้อม ด้านงบประมาณค่อยให้บริการฟรีทั้งประเทศต่อไป

2. การเข้าถึง แม้จะมีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ประชาชนที่ใช้อินเตอร์เน็ต นั้นยังไม่รู้ว่า บ้านเราเขามีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้บริการ จะเน้นไปในด้านบันเทิงเสียมากกว่า ส่วนคนรุ่นเก่าก็วิ่งตามความก้าวหน้าของระบบ ITไม่ค่อยทัน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงสำคัญ ไม่ว่าประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือนอกจากนี้อาจจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา เวลามีปัญหาการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีเบอร์ให้คำแนะทางโทรศัพท์เป็นต้น

การพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันครับ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีการรักษาความลับ และสร้างความมั่นใจในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งต้องมีการจัดทำข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ อย่างว่าครับ " โลกทันสมัยด้วย IT เมืองไทยเรานี้ี ต้องก้าวให้ทัน" ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการพัฒนาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอารมณ์ดีความเห็น (0)