ผู้บริหารกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     พลโท สิงห์ศึก  สิงห์ไพร อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้นำคุณลักษณะของผู้บริหารและขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาบรรยายให้ผู้บริหารโรงเรียนในกองทัพบก และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ท่านกล่าวว่า ผู้บริหารที่องค์การต้องการนั้น ควรมีลักษณะเป็นผู้นำที่เป็นนักคิด เป็นผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้นำที่นำคนให้ปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ

ผู้นำที่เป็นนักคิด ต้องมีความคิดริเริ่มดังนี้

     1. กำหนดทิศทางในอนาคต

     2. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

     3. คิดนวัตกรรม

     4. คิดภาพรวม

     5. คิดเชิงกลยุทธ์

     6. คิดเพื่อการแข่งขัน

     7. คิดทำเรื่องยากให้ง่าย

     ในครั้งต่อไปเราจะมาดูคุณลักษณะของผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)