เว็บเควสท์ (WebQuest)

 

เว็บเควสท์ (WebQuest) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ครูผู้สอนไม่ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นผู้จัดกลุ่ม เรียบเรียงและลำดับความรู้ต่าง ๆ ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยมุ่งการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ ลักษณะของเว็บเควสท์ที่สำคัญ คือ แสดงเพียงโครงร่างเนื้อหาเป็นกรอบของความรู้ที่ผู้เรียนอควรที่จะศึกษา ไม่ได้มุ่งแสดงเนื้อหารายละเอียดของความรู้นั้นๆ ที่ชี้ชัดเจนลงไปโดยตรง วิธีการของเว็บเควสท์ในการเข้าสู่เนื้อหาความรู้ต่างๆได้โดยใช้ตัวเชื่อมโยงบน หน้าเว็บเพจหลักของกรอบโครงสร้าง เนื้อหาหลักที่ผู้ออกแบบจัดกลุ่ม เรียบเรียง และลำดับดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ในเว็บไซต์อื่นที่ผู้สอนหรือผู้ออกแบบพิจารณาเห็นว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน

องค์ประกอบของเว็บเควสท์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Perhaps we can benefit more from 'good naming' of buttons and their 'hover text' description. If we only copy thing on their look without looking at their functions, we have no one else to blame for being superficial.

จันทิมา
IP: xxx.113.116.21
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคะ  บันทึกด้านบนนี้เก็บเอามาเพื่อไว้ใช้ประกอบการอ่านเพื่อให้ตัวเองได้ความรู้ ในเรื่องนั้นๆ คะ เพื่อจะได้จัดมันให้เป็นระบบมากขึ้น ยังไม่ได้เรียบเรียงหรือเขียนแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นคะ