แบบฝึกหัดทบทวนวรรณกรรมท้องถิ่น ชุดที่๑

                                          แบบฝึกหัดทบทวนวรรณกรรมท้องถิ่น ชุดที่๑

. ข้อใดคือความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้าน

. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาในท้องถิ่นของตน

. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาโดยใช้ภาษาในท้องถิ่นและสืบทอดโดยการเล่า

. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตัวเอง

. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาให้เป็นสมบัติของลูกหลาน

. ข้อใดเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นของเด็ก

. เพลงผมเปียมาเลียใบตอง

. เพลงอีเกิ้งเดือนดาว

. เพลงนอนสาหล้า

. เพลงจ้ำจี้จ้ำจวด

 

. ข้อใดคือวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทมุขปาฐะ

. การร้องหมอลำ

. การร้องเพลงไทยเดิม

. การเล่นหมากรุก

. การสร้างบ้านเรือนไทย

. ข้อใดเป็นความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติ

. จิ้งจกร้องทักเมื่อจะออกจากบ้าน

. คนนอนกัดฟันเป็นคนอาภัพ

. มดแดงคาบไข่หนีแสดงว่าฝนจะตก

. ห้ามเผาผีในวันศุกร์

. นิทานพื้นบ้านในข้อใดเป็นนิทานวีรบุรุษ

. นิทานเรื่องผาแดง นางไอ่

. นิทานเรื่องจึ่งคึ่งดังแดง

. นิทานเรื่องเจ้าฟ้าร่มขาว

. นิทานเรื่องนางผมหอม

. ปริศนาคำทายหรือควมทวยมีคุณค่าในเรื่องอะไรมากที่สุด

. ฝึกทักษะการคิดการใช้สติปัญญาให้กับผู้เล่น

. เป็นเครื่องสืบทอดวัฒนธรรม

. สะท้อนวิถีชีวิตของท้องถิ่น

. เป็นเครื่องมือสั่งสอนลูกหลาน

. ลักษณะสำคัญที่เด่นชัดที่สุดของวรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นไทเลยคือข้อใด

. วรรณกรรมที่สร้างขึ้นในจังหวัดเลย

. วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการเล่าเรื่องของจังหวัดเลย

. วรรณกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น

. วรรณกรรมที่ใช้ภาษาถิ่นไทเลยในการสร้างสรรค์และสืบทอด

. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน

. เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาภาษาถิ่น

. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

. เป็นเครื่องมือสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

. เป็นเครื่องมือสื่อสารภาษาถิ่นของสังคม

 

. “นอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่น นอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทใด

. ผญาภาษิต

. ผญาอวยพร

. ผญาเกี้ยว

. ผญาคำพังเพย

๑๐. “มีเงินเต็มพา บ่ท่อผญาเต็มภูมิสำนวนภาษิตบทนี้ให้คุณค่าในเรื่องใดมากที่สุด

. ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

. ให้เห็นความสำคัญของการมีปัญญา

. ให้ความเพลิดเพลิน

. ให้เห็นลีลาการใช้ภาษาถิ่น

 

๑๑.  ปริศนาคำทายโคลงสี่สุภาพหมายถึง

                        ก.  คำถามที่แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ

                        ข.  โคลงสี่สุภาพที่ไพเราะ

                        ค.  โคลงสี่สุภาพที่จัดเป็นหมวดหมู่

                        ง.  ถูกทั้ง ก และ ข

๑๗.  “แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อนหมายถึง

                        ก.  มะพร้าว

                        ข.  กระเทียม

                        ค.  ตะไคร้

                        ง.   กล้วย

๑๒.  ทำไมจึงเกิดการเล่นปริศนาคำทาย

                        ก.  เพราะอวดฉลาด

                        ข.  เพราะต้องการลองภูมิปัญญา

                        ค.  เพื่อความสนุกสนาน

                        ง.  ถูกทุกข้อ

๑๘.  “สิ่งหนึ่งดำแล้วเปลี่ยน เป็นขาวคำไข กล่าวถึงอะไร

                        ก.  สัตว์

                        ข.  พืช

                        ค.  อวัยวะ

                        ง.  ประเพณี

๑๓.   ปริศนาคำทานโคลงสี่สุภาพจัดเป็น ปริศนาประเภทใด

                        ก.  คำกลอน

                        ข.  คำสุภาพ

                        ค.  อักษรไขว้

                        ง.  ธรรมะ

๑๙. “มาแดง แกว่งหาง งม หาคู่คำไข กล่าวถึงอะไร

                        ก.  สัตว์

                        ข.  พืช

                        ค.  อาชีพ

                        ง.  ประเพณี

๑๔.   การฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างคิด และช่างสังเกตเป็นส่วนใดของ ปริศนา

                        ก.  โทษ

                        ข.  วิธีการ

                        ค.  ประโยชน์

                        ง.  ความหมาย

๒๐. “ตัวอยู่ในป่าพื้น เนาพนา

โคลงบทนี้คำไขเกี่ยวข้องกับอะไร

                        ก.  พืช

                        ข.  สัตว์

                        ค.  ธรรมชาติ

                        ง.  อวัยวะ

๑๕. ปริศนาคำทายมักจะนำเรื่องเกี่ยวกับอะไร มาเป็นคำตอบ

. สัตว์

. พืช

. ธรรมชาติ

. ถูกทุกข้อ

๒๑. สำนวนในข้อใดเป็นอุปมาอุปไมย

. คงแก่เรียน                       

. หยั่งดูชั้นเชิง

ค อาบน้ำร้อนมาก่อน              

. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

 

๑๖. อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอย พิฆาตแมลง

                        ก.  นก

                        ข.  หิ่งห้อย

                        ค.  แมงมุม

                 ง.  อีกา

 . “เป็นคนไม่มีชีวิตชีวา ไม่น่าสนใจมีความหมายตรงกับคำอุปมาอุปไมยในข้อใด

. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน             

. จืดชืดเป็นน้ำยาเย็น

. เงียบเหมือนป่าช้า               

. ไม่มีข้อถูก

 

                         

                         

                         

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (5)

นาย ถิรวุฒิ ธรรมวงศ์
IP: xxx.114.108.206
เขียนเมื่อ 

คุณครูครับผมได้ทำขอสอบแล้วนะครับ

IP: xxx.130.227.43
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยหรอคะ

มมมม
IP: xxx.172.110.161
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยหรอคร้ ถ้ามีส่งทางเมลให้หน่อยนะคร้ รีบคร้

[email protected]
IP: xxx.155.47.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

[email protected]
IP: xxx.55.69.89
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยค่ะส่งให้[email protected]หน่อยค่ะ