การประเมินหลักสูตร

                การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพิจารณาคุณค่า คุณภาพ ความสำคัญของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และตัดสินคุณค่าของหลักสูตร

                        ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน ประเมินหลักสูตร การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร การออกแบบการประเมินหลักสูตร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการประเมิน

                รูปแบบการประเมินหลักสูตร ตามแนวคิดของนักประเมินหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ไทเลอร์ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โพรวัส รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินใจ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินเพื่อการจัดการ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม และรูปแบบ การประเมินหลักสูตรโดยหลักการ Balanced Scorecard

อ้างอิงจาก

 

                http://www.oo-cha.com/courses/CD/cd7.pdf