กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ในการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบด้วย ขั้นตอนที่สำคัญต่างๆหลายขั้นตอน

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดดังที่นักศึกษาไทย และต่างประเทศเสนอไว้ดังนี้

     ราล์ฟ  ไทเลอร์ (Ralph  W. Taylor, 1950:1 อ้างถึงใน ดร.สงัดอุทรานันท์.2532:37ได้ตั้งคำถามสำหรับนักพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ข้อ คือ

1.)  มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนจะต้องจัดให้เด็ก

2.)  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

3.)  จะจัดประสบการณ์เหล่านี้ อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ

4.)  จะสามารถตัดสินใจได้อย่างไรว่า จุดมุ่งหมายเหล่านั้นเป็นไปตามที่กำหนด

ทาบา  (Taba, 1962 อ้างถึงใน มาเจอ โก๊สุโข, 2537)  ได้กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้

1.       สำรวจปัญหาความต้องการและความจำเป็นต่างๆของสังคม

     2. กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา

3.       คัดเลือกเนื้อหาวิชาความรู้ ที่ต้องนำมาสอน

4.       จัดระเบียบ จัดลำดับ เนื้อหาสาระ

     5.  คัดเลือกประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ

     6.  จัดระเบียบ ลำดับ แก้ไขปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ

     7.  กำหนดวิธีการประเมินผล 

 

อ้างอิงจาก

            http://sunareebr.blogspot.com/p/blog-page_8195.html

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MTP5110ความเห็น (0)