แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้บริหาร)

แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้บริหาร


คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำหรับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินคุณภาพของห้องสมุดให้ได้มาตรฐานสำหรับการเป็นห้องสมุดมาตรฐาน 4G ประเภทห้องสมุดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อไป
2. แบบประเมินฉบับนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้
     2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านบรรณารักษ์ดี
     2.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านหนังสือดี
     2.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านบรรยากาศดี
     2.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านเครื่องมือสืบค้นดี
3. วิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมิน เป็นไปตามคู่มือการใช้แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
4. ให้ท่านอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ในแต่ละข้อให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน แล้วพิจารณาว่าห้องสมุดที่ทำการประเมินนี้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

ตามแบบประเมิน ที่นี้

แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G สำหรับผู้บริหาร.pdf

 คู่มือการใช้งาน
แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

            แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการให้บริการในทุกด้านของห้องสมุดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบรรณารักษ์ดี ด้านหนังสือดี ด้านบรรยากาศดี และด้านเครื่องมือสืบค้นดี และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการและการจัดการห้องสมุดทั่วไปต่อไป

ประเภทของแบบประเมิน

            แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร
2. แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน

องค์ประกอบของแบบประเมิน

แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน จำนวน 96 ข้อ ดังนี้

          1) มาตรฐานที่ 1 ด้านบรรณารักษ์ดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ ตัวบ่งชี้ 38 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 40 ข้อ
          2) มาตรฐานที่ 2 ด้านหนังสือดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ 13 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 21 ข้อ
          3) มาตรฐานที่ 3 ด้านบรรยากาศดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ตัวบ่งชี้ 16 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 22 ข้อ
          4) มาตรฐานที่ 4 ด้านเครื่องมือสืบค้นดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ตัวบ่งชี้ 8 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 13 ข้อ


2. แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน จำนวน 100 ข้อ ดังนี้
         1) มาตรฐานที่ 1 ด้านบรรณารักษ์ดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ ตัวบ่งชี้ 36 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 47 ข้อ
         2) มาตรฐานที่ 2 ด้านหนังสือดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ 13 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 17 ข้อ
         3) มาตรฐานที่ 3 ด้านบรรยากาศดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ตัวบ่งชี้ 10 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 23 ข้อ
         4) มาตรฐานที่ 4 ด้านเครื่องมือสืบค้นดี มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ตัวบ่งชี้ 8 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน 13 ข้อ

วิธีดำเนินการประเมิน

           วิธีดำเนินการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
             1. ชี้แจงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา ให้ผู้ถูกประเมินหรือผู้ที่จะต้องทำการประเมินทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
             2. จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อม
             3. ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถูกประเมินหรือผู้ที่จะต้องทำการประเมินเข้าใจ เมื่อทำการประเมินแล้วเสร็จควรกล่าวขอบคุณผู้ถูกประเมินหรือผู้ทำการประเมินที่ให้ความร่วมมือในการประเมินห้องสมุดครั้งนี้

การตรวจให้คะแนน

              การตรวจให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
              1. การตรวจให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร ใช้การตรวจการตอบ “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
              2. การตรวจให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน ใช้การตรวจนับการให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
                            1 เท่ากับ 1 คะแนน
                            2 เท่ากับ 2 คะแนน
                            3 เท่ากับ 3 คะแนน
                            4 เท่ากับ 4 คะแนน
                            5 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

               มาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
               1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร ห้องสมุดที่ได้รับการประเมินต้อง “ผ่าน” การประเมินทุกข้อมาตรฐาน ทุกข้อตัวบ่งชี้ และทุกข้อเกณฑ์การประเมิน
               2. เกณฑ์การประเมิน สำหรับแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน ห้องสมุดที่ได้รับการประเมินต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป ( ≥ 4.00) หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกข้อมาตรฐาน ทุกข้อตัวบ่งชี้ และทุกข้อเกณฑ์การประเมิน
               3. ห้องสมุดของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะผ่านมาตรฐานคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครได้ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ประเภท

 

 

 

โดย...

 

ผอ.เมธีธนัช ปะเสระกัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาบำรุง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุด 4Gความเห็น (0)