การประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงานวิจัย

การประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย นายเมธีธนัช ปะเสระกัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ปีที่วิจัย 2556

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงห้องสมุด4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 41 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 403 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
            1. ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารทั้ง 3 คน ของโรงเรียนจินดาบำรุง ประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง ให้ผ่านทุกข้อคำถามตามเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร แสดงว่า แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง ได้มาตรฐานคุณภาพห้องสมุด 4G ตามหลักเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร
            2. ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน พบว่า ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 444 คน ประเมินแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไปทุกข้อคำถามตามเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร แสดงว่า แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง ได้มาตรฐานคุณภาพห้องสมุด 4G ตามหลักเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับครูและนักเรียน
           3. แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ฉบับ ดังนั้น แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G ของโรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จึงได้มาตรฐานคุณภาพห้องสมุด 4G ตามหลักเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
           4. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องสมุด 4G เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านบรรณารักษ์ดี ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ รวมทั้งควรมีการนำข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการไปปรับปรุง แก้ไขกระบวรการให้บริการหรือการดำเนินงานของห้องสมุดด้วย ด้านหนังสือดี ควรเพิ่มเติมการจัดแบ่งประเภทของหนังสือตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ด้านบรรยากาศดี ควรเพิ่มเติมจำนวนที่นั่งหรือพื้นที่สำหรับอ่านหรือทำกิจกรรมการเรียนภายในห้องสมุดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และด้านเครื่องมือสืบค้นดี ควรมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองและการจัดการข้อมูลสำรองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้

 

 

โดย...

 

ผอ.เมธีธนัช ปะเสระกัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาบำรุง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุด 4Gความเห็น (0)