การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

การศึกษาแบบเรียนรวม
การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การรับเด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก หรือคัดแยกเด็กที่ด้อยว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรียน แต่จะใช้การบริหารจัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามความต้องการ จำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล

ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและเด็กปกติคือ จะต้องถือหลักการดังนี้
1 เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
2 เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน
3 โรงเรียนจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถสอนเด็กได้ทุกคน
4 โรงเรียนจะต้องให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางการศึกษา ให้แก่เด็กที่มี ความต้องการจำเป็นนอกเหนือจากเด็กปกติทุกคน
5 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบในโรงเรียนปกติทั่วไปโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด

ซึ่งการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรของคนปกติ โดยการดัดแปลง แก้ไขให้สอดคล้องกับแนวคิด และความสามารถของผู้เรียน พยายามงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงที่จะให้เด็กพิเศษได้เรียนตามความช านาญและจุดประสงค์ของผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว ผู้สอนต้องคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลักด้วย

อ้างอิงมาจาก
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556. จาก
http://www.oknation.net/blog/pannida/2012/11/12/entry-10

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาชีพครูMTP5110ความเห็น (0)