บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม