หมวดที่ 1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรแพทย์

หมวดที่ 1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรแพทย์

·         พันธกิจ วิสัยทัศน์ หลักหารทำงานของโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบ้านเขว้า

โรงพยาบาลบ้านเขว้าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

ความหมายวิสัยทัศน์

            เป็นโรงพยาบาลที่มีกาทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยให้การดูละครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดความประทับใจ แก่ผู้รับบริการ

มาตรฐาน หมายถึง 1. ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

                            2. ความเหมาะสมของสถานบริการ

                            3. ความปลอดภัยการเข้าถึงบริการ ความเท่าเทียมของผู้รับบริการ

                            4. วัสดุ ครุภัณฑ์ การให้บริการ

บริการประทับใจ หมายถึง การให้บริการเกินความคาดหวังของผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจ

พันธกิจโรงพยาบาลบ้านเขว้า

  1. ดูแลรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพประชาชน
  2. ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุข
  3. พัฒนาบุคลากรและระบบทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้
  4. ติดตามกำกับ นิเทศงานบุคลากรทุกระดับ
  5. ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
  6. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ รองรับประชาคมอาเชี่ยน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบและภัยคุกคามสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

ค่านิยมองค์กร

Team                           :   การทำงานเป็นทีม

Service                                    :  การบริการที่ดี

Empowerment            :  การสร้างเสริมพลังอำนาจ

Customer Focus          :  การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Good government       :  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กรแพทย์

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

นพ.พุทธา  สมัดไชย 

 

แพทย์ประจำ

1.นพ.วัชรพงษ์  กระบี่ศรี

2.พญ.นิภาวรรณ  ตติยนันทพร

3.พญ.สุดาพร  ภักดิ์ประไพ

4.พญ.สุภมน  หยุ่มไธสง

5.พญ.ภัทรวรรณ  ลิ้มบริบูรณ์

 

 

ทันตแพทย์

1.ทญ.ศิริพร  เถาดี

2.ทพ.จักรพันธ์  ทองเลี่ยมนาค

3.ทญ.สุกาญจนาถ  ศิลปสอน

 

เภสัชกร

1.ภญ.ปรารถนา  กุลชูศักดิ์

2.ภญ.ณัฐธิมา  ต่อศรี

3.ภญ.ชิดชนก  ไพรินทร์

4.ภก.อนุรักษ์  ยศวิมลโสภา

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรแพทย์

            องค์กรแพทย์โรงพยาบาลบ้านเขว้าจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานละจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
  2. เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านเขว้าและทีมนำด้านต่างๆของโรงพยาบาล
  3. เพื่อประสานงานกับทีมนำงานในระดับกลุ่มงาน/หน่วย รวมทั้งแพทย์แต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพในการด้านบริการสุขภาพ
  4. เพื่อมีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตของหน่วยบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย, การศึกษาต่อเนื่อง, การปรับปรุงคุณภาพ, การบริหารความเสี่ยง, การทบทวนการใช้ทรัพยากร, การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, การเรียนการสอน และการวิจัยต่างๆของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมนูญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเขว้าความเห็น (0)