The Six Value Medals

กรอบแนวคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน "เหรียญแห่งคุณค่าทั้งหกรูปแบบ" ซึ่งมีกรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ เหรียญทองคำ เป็นคูณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ เหรียญเงิน  เป็น คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เหรียญโลหะ เป็นคุณค่าในเชิงคุณภาพ เหรียญแก้ว เป้นคุณค่าในแง่ความคิดสร้างสรรค์ เหรียญไม้ เป็นคุณค่าในเชิงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา เหรียญทองเหลืองเป็นคุณค่าในแง่การรับรู้ เมื่อเราตัดสินใจโดยพิจารณาผลกระทบในแง่ต่างๆ ตามกรอบความคิดนี้ทีละด้าน จะทำความคิดเรามีระบบ รอบคอบ ให้ความสำคัญกับทุกด้าน ทำให้การตัดสินใจของเราก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเห็น (0)