ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

จากการศึกษาความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรมาทั้งหมดทำให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของหลักสูตรและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรดังนี้

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

  1. ปัญหาขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร  คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยกระดับของหลักสูตรจากระดับที่เป็นขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง  ปัญหาอันเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำ  ร่วมกันสร้างหลักสูตร และร่วมกันนำหลักสูตรไปใช้  มีดังนี้

  2. ปัญหาการจัดอบรมครู

  3. ปัญหาการไม่ยอมรับและไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการสอนของครูตามแนวหลักสูตร

  4. ศูนย์การพัฒนาหลักสูตร  ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

  5. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

 6. ผู้บริหารต่าง ๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

  7. ปัญหาขาดแคลนเอกสาร เนื่องจากขาดงบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่มีประสิทธิภาพพอ

วิธีการพัฒนาหลักสูตร  มี 5 วิธี

  1. การพัฒนาหลักสูตรจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง

  2. การพัฒนาหลักสูตรจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน

  3. การพัฒนาหลักสูตรแบบวิธีการสาธิต

  4. การพัฒนาหลักสูตรวิธีการอย่างมีระบบ

  5. การพัฒนาหลักสูตรโดยวิธีเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาหลักสูตรในอนาคต

  1. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  (เครือข่ายวิชาการ  วิชาชีพ)

  2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)

 -  จัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคนต่อเนื่องตลอดชีวิต

  3.  รูปแบบหลักสูตรจะหลากหลายมากขึ้น  เช่น  หลักสูตรการศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตรเฉพาะกิจ  หลักสูตรฝึกอบรม

  4.  เปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น

  5.  มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ เช่น เวียตนาม  เขมร  ลาว  มลายู

  6.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  การใช้เทคโนโลยีต้องไม่ขัดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  ต้องไม่ให้เทคโนโลยีเป็นนายเรา

  7.  หลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องพัฒนาทักษะในการคิด  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  และความสามารถในการสื่อสาร  พัฒนาคนให้คิดกว้าง  คิดไกล  ใฝ่รู้

  8.  ให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งเรื่องที่เป็นสากล  นานาชาติ และของไทย  ต้องรู้เขารู้เรา

  9.  พัฒนาหลักสูตร ส่วนกลาง 60 % ส่วนท้องถิ่น  40  %

 10. จัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

 11. จะต้องมีการประกันคุณภาพทางการศึกทุกระดับ

   


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาการพัฒนาหลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 544030, เขียน: 29 Jul 2013 @ 21:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)