แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านและเขียนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

                           ที่โรงเรียนรับผิดชอบนักเรียนชั้นม. ๒     จำนวน   ๔ คน  ที่บกพร่องทางการเรียนรู้

ได้นำแบบทดสอบนักเรียนก่อนทำแผน IEP

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง.docx

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   

ฉบับของครู

................................................

๑.  มโนราห์  อ่านว่า  มะ – โน – รา

๒.  พระพิฆเนศ  อ่านว่า  พระ – พิ – คะ – เนด

๓.  วันสารท  อ่านว่า  วัน – สาด

๔.  อิ่มเอม  อ่านว่า  อิ่ม – เอม

๕.  ตลกขบขัน  อ่านว่า  ตะ – หลก – ขบ – ขัน

๖.  ตัวละคร  อ่านว่า  ตัว – ละ – คอน

๗.  ลิขสิทธิ์   อ่านว่า  ลิก – ขะ – สิด

๘.  สุนทรียภาพ   อ่านว่า  สุน – ทะ – รี – ยะ – พาบ

๙.  สูจิบัตร   อ่านว่า  สู – จิ – บัด

๑๐.  อัศจรรย์     อ่านว่า  อัด – สะ – จัน

๑๑.  ทรวดทรง   อ่านว่า  ซวด – ซง

๑๒.  เศรษฐีเฒ่า  อ่านว่า  เสด – ถี - เถ้า

๑๓.  เปรมปรีดิ์   อ่านว่า  เปรม – ปรี

๑๔.  กฎจราจร  อ่านว่า  กด – จะ –รา – จอน

๑๕.  พลุกพล่าน  อ่านว่า  พลุก – พล่าน

๑๖.  ผลิตภัณฑ์  อ่านว่า  ผะ –หลิด – ตะ – พัน

๑๗.  มลภาวะ  อ่านว่า  มน – พา – วะ , มน – ละ –พา - วะ

๑๘.  อารยธรรม  อ่านว่า  อา – ระ –ยะ – ทำ

๑๙.  ปณิธาน  อ่านว่า  ปะ – นิ – ทาน

๒๐.  วิวัฒนาการ  อ่านว่า  วิ – วัด – ทะ – นา – กาน

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  มโนราห์

๒.  พระพิฆเนศ

๓.  วันสารท

๔.  อิ่มเอม

๕.  ตลกขบขัน

๖.  ตัวละคร

๗.  ลิขสิทธิ์

๘.  สุนทรียภาพ

๙.  สูจิบัตร

๑๐.  อัศจรรย์

๑๑.  ทรวดทรง

๑๒.  เศรษฐีเฒ่า

๑๓.  เปรมปรีดิ์

๑๔.  กฎจราจร

๑๕.  พลุกพล่าน

๑๖.  ผลิตภัณฑ์

๑๗.  มลภาวะ

๑๘.  อารยธรรม

๑๙.  ปณิธาน

๒๐.  วิวัฒนาการ