กลุ่มลายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นคือ กลุ่มลายที่ชาวลาวเวียงเรียกว่า ลายนาค กลุ่มนี้มักเรียกชื่อเปลี่ยนไปตามรูปแบบของลวดลายที่แปรเปลี่ยนไป

ลายนาค จะเรียกในกรณีที่รูปทรงยังคงเห็นเป็นพระยานาคเช่นมีหงอน มีตา มีหนวด ลายกลุ่มนี้จะเรียกลายนาค

ลายขอนาค จะเรียกในกรณีที่มีการลดรูปนาคเหลือเพียงขอหรือมีลักษณะรูปตัว S แต่ยังคงมีส่วนที่เป็นนาคคงเหลืออยู่บ้างเช่น หงอน

ลายขอ จะเรียกในกรณีที่มีการลดรูปนาคเหลือเพียงขอหรือมีลักษณะรูปตัว S ไม่มีรูปนาคเหลืออยู่

แต่โครงสร้างเหล่านี้ จากการศึกษาพบว่าเป็นลวดลายจากนาคทั้งสิ้นดังภาพประกอบที่แสดงดังนี้