เป็นเวลา 9 สัปดาห์ หรือกว่า 2 เดือนที่พยาบาลจากประเทศในแถบ Asia ผู้ซึ่งได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกมาอบรมนานาชาติในหลักสูตรที่มีชื่อย้าว...ยาว ว่า...

  Regional Training of Trainers on Nursing and Midwifery Management in HIV / AIDS Prevention,Care, and Support (A 12-week Program)

แฮ่ก...แฮ่ก...กว่าจะจบเหนื่อยเลย...ชื่อก็ยาว อบรมก็นาน..(.เฮ้อขอไปนอนดีกว่า )  ซึ่งได้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม  2549 และจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ที่จะถึงนี้

 

โฉมหน้าพยาบาลที่มาอบรม จำนวน 14 คน

 

ดิฉันได้เคยกล่าวถึงหลักสูตรนี้มาแล้วว่าเป็นหลักสูตรอบรมที่จัดร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล คือ

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    WHO Collaborating Center for Nursing and Midwifery Development : the Faculty of Nursing (Siriraj) Mahidol University, Bangkok , Thailand

2. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

    WHO Collaborating Center for Nursing and Midwifery Development : the Development of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok , Thailand

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    WHO Collaborating Center for Nursing and Midwifery Development : the Faculty of Nursing Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

4. สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

    WHO Collaborating Center for Clinical Management and Research in HIV/AIDS : Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, Ministry of Public Health, Nonthaburi, Thailand

ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (WHO South East Asia Region)

 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอบรม 7 สิงหาคม 2549

 

Line4

ก่อนที่ดิฉันจะเล่าถึงประสบการณ์ที่มีจากการอบรมไปแล้วถึง 3 รุ่น ดิฉันขอเกริ่นบอกที่มาของหลักสูตรอบรมนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ

 

ด้วยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและจัดได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธาณสุข พยาบาลเป็นบุคลากรที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวนนี้และมีความสำคัญในการดูแลและการให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกัน ดูแล และสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์

และเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของพยาบาลและผดุงครรภ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ผลการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นเมือ่เดือน สิงหาคม 2545 ได้เสนอแนะให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการด้านการป้องกัน ดูแล และ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ แก่ พยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอนและฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวในประเทศตนได้

หลักสูตรการอบรมนานาชาตินี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและผดุงครรภ์ทางด้านความรู้และการมีเจตคติที่ดีในการป้องกัน ดูแลและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งสถาบัน 4 แห่งจะรับผิดชอบในการอบรมแก่ผู้เข้าอบรมเป็นระยะเวลาแห่งละ 3 สัปดาห์ สำหรับสถาบันบำราศฯเราจะรับช่วงต่อจากศิริราชซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป คลิก

Line4