สหกิจวันแรกที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

"หากฟิวเจอร์ เหมือนกัน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรมที่มีความจุหนักกว่า"

    3/มิ.ย./56 เวลา 8.50 น.เข้ามอบตัวและเข้ารับการสหกิจ(ฝึกงาน)ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณ สงกรานต์ แนะนำห้องทำงาน และห้องปฏิบัติงานต่างๆใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯเป็นอันดับแรก และทำการแนะนำตัวกับพนักงานพี่เลี้ยงรวมถึงเรียนรู้การทำงานในภาพรวมของศูนย์ 9.20 น.(โดยประมาณ) รับทราบการช่วยงานและฝึกงานเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาดังนี้
    1.ทำงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบ และเป็นโครงงานของนักศึกษาเอง 1 อย่าง
    2.งานรองที่จะต้องได้รับการฝึกจาก ศูนย์ฯ เช่น การเดินระบบ เรียนรู้เรื่อง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ 
พร้อมทั้งได้รับการเสนอแนะถึงโครงงาน ที่ทางศูนย์ต้องการให้ นึกศึกษาพัฒนา หรือต่อยอดในแบบของนักศึกษาเอง
    11.20 เรียนรู้การทำงานโดยการแก้ปัญหาทางระบบให้ network ให้กับผู้ใช้ โดยผ่านโปรแกรม Ammyy (ระบบ แชร์ desktop) และได้รับข้อคิดในการทำงานคือ "หากฟิวเจอร์ เหมือนกัน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรมที่มีความจุหนักกว่า"
    13.00 น. เข้างานในช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยการคิดโครงงานที่จะทำ และประเมินความสามารถของตัวเอง ความถนัดพร้อมทั้งองค์ประกอบความรู้ที่เคยได้ศึกษามา เบื่องต้นได้ข้อสรุปดังนี้
    1.การทำโครงงานสำหรับนักศึกษาเองควรเน้นไปในเรื่อง Programming ที่ตนเองถนัด
    2.นักศึกษาไม่มีความชำนาญมากพอในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบ network ที่ซับซ้อน และไม่ได้เรียนเน้นหนักในด้านนี้โดยเฉพาะ หากแต่สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบ network นั้นๆได้
    3.นักศึกษา มีความสนใจและถนัดในการพัฒนา mobile app ในระบบของ(android) ประกอบด้วย เหตุผลดังนี้
           3.1 ปัจจุบัน ตลาด ของ สมาร์ทโฟนมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด
           3.2 เข้าถึงผู้ใช้ได้ ง่าย และหลายช่วงอายุ เหมาะแก่การพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
           3.3 ต้องเป็น app ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร(ศูนย์คอมฯ)และใช้งานได้จริง
           3.4 เมื่อจบการสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยไม่ทิ้งโครงงานให้เสียเปล่า
    4.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมการเสนอโครงงาน ต่อพนักงานพี่เลี้ยง
หมายเหตุ. การทำโครงงานครั้งนี้ จะได้รับความเห็นชอบจากพนักงานพี่เลี้ยง หรือไม่ได้รับ จะถือเป็นที่สุด


  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกิจศึกษาที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ความเห็น (0)