วิธีการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิตติสังฆาราม

วิธีการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิตติสังฆาราม

1. ด้านการบริหารจัดการ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมาจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน อันประกอบด้วย เจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือ  ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงาน และการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. ด้านบุคลากร  ได้มีมาตรการให้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ 

3.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  เครื่องเล่นเสริมทักษะการเคลื่อนไหว ได้จัดซื้อสื่อ  การเรียนการสอนเพิ่มเติมจากงบวัสดุรายหัวที่ได้รับ  และจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก ทั้งสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในห้อง สื่อกิจกรรมตามมุมประสบการณ์  รวมถึงจัดซื้อเครื่องเล่นประเภทเสริมทักษะการเคลื่อนไหวปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็ก เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเรียนปนเล่น รวมทั้งเพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

4. ด้านการมีส่วนร่วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เชิญบุคลากรในท้องถิ่น หรือจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม      ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของศูนย์  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้การร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการศึกษาและชุมชนเป็นอย่างมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระครูวิสุทธิ์กิติยาภรณ์ความเห็น (0)