เปิดภาคเรียนใหม่กับรายวิชาใหม่ IS1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนที่ ๑ ปฐมนิเทศ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายวิชาตามแนวทางการบริหารจัดการของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล กำหนดแนวทางการเรียนรู้รายวิชา IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้

          ตั้งแต่โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นับเป็นครั้งแรกที่ครูนกได้สอนรายวิชาในกลุ่มนี้  ชื่อเต็มวิชานี้คือ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เรียกย่อคือ IS1 รหัสวิชา I ๓๐๒๗๑ โดยวิชาในกลุ่มนี้จะด้วย ๓ วิชาคือ IS1 ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ตามด้วย IS2 ที่มุ่งเน้นการสื่อสารและการนำเสนอ  และจบด้วย IS3 ที่มุ่งเน้นการนำความรู้ไปบริการสังคม ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีลักษณะต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ
        การในคาบปฐมนิเทศของการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ครูนกได้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติวิชา คำอธิบายรายวิชา( folio_is1.pdf)   โครงสร้างรายวิชา(st_is1.pdf )และทักษะที่ต้องพัฒนาคือ ทักษะการแสวงหาความรู้
        ดังนั้นในวันนี้ครูนกเลยแนะนำลักษณะนิสัยที่จะเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ เริ่มจาก

 1. นิสัยนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ
  สื่อที่ใช้ชวนคุยคือภาพต่อไปนี้


  ข้อสรุปที่ได้ได้จากการสนทนาในห้องเรียนคือ ฟัง คิด อ่านและเขียน เราต้องใช้ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับธรรมชาติของผู้เรียน และธรรมชาติของวิชา

 2. นิสัยช่างสังเกต
  สื่อที่ใช้ชวยคุยคือภาพต่อไปนี้
               

  ข้อสรุปที่ได้ได้จากการสนทนาในห้องเรียนคือ มุมมองมีผลต่อการตัดสินใจ และสรุปความ 
 3. นิสัยการสรุปความ
  สื่อที่ใช้ชวนคุยคือภาพต่อไปนี้ 

             

  ข้อสรุปที่ได้ได้จากการสนทนาในห้องเรียนคือบางคนจะมองภาพรวมแล้วแยกแยะองค์ประกอบย่อยๆ ในขณะบางคนจะมององค์ประกอบย่อยเพื่อสรุปเป็นภาพรวม
 4. นิสัยการคิดเชิงบวกหรือคิดเชิงสร้างสรรค์
  สื่อที่ใช้คือภาพต่อไปนี้
           

ข้อสรุปที่ได้ได้จากการสนทนาในห้องเรียนคือ คนเราสามารถสร้างสรรค์ให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ได้ เพียงแค่เราต้องคิดต่าง คิดคล่อง และคิดยืดหยุ่น

           วันนี้ได้แนะนำธรรมชาติวิชา ทักษะที่ต้องต้องใช้ต้องฝึกและพัฒนา  แนวทางการวัดและประเมินผล ตลอดจนภาระงานคือ ทุกคนต้องมีประเด็นปัญหา ๑ ประเด็น ก่อนจากครูนกได้ให้เรียนจดอีเมล์ของครูนกเพื่อให้ทุกคนอีเมล์หาครูนกเพื่อแนะนำตนเองอย่างสั้นๆ  และมีนักเรียนคนหนึ่งถามครูนกว่า แนะนำอย่างไรจึงเป็นการแนะนำอย่างสั้นๆ ครูนกเลยบอกว่า "ครูชื่อ รุจิดา สุขใส สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   เป็นคนที่เคารพต่อเวลาเน้นที่ตรงต่อเวลา และรักษาคำมั่นสัญญา"  แอบสังเกตว่าฟังคำแนะนำแล้วหลายคนมีสีหน้าประมาณจะสายแบบวันนี้ไม่ได้แล้ว แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่า นักเรียนจะแนะนำตนเองสั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้วยค่ะ
          


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

พี่นกน้องมาเชียร์ก่อน ตอนนี้อยู่หาดใหญ่แล้วครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะครูนก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องอาจารย์ขจิต

 • มา...แล้วกลับวันไหนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่ตามมาเชียร์ถึงหาดใหญ่เลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ Tuknarak
ขอบคุณสำหรับกำลังใจ สีสันของครูอยู่ที่การทำกิจกรรมกับเด็กๆ นี้ละค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ...

ภาพทำให้คิดและมองกว้างขึ้น...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพ.แจ่มจำรัส
เด็กๆก็ชอบเช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะ