5 ต.ค49 13.30 น.ประชุมทีมคณะทำงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยประชุมร่วมกับPCTอายุรกรรม วันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการและทีมผู้ร่วมโครงการ มีการนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในต่างประเทศมานำเสนอโดย นพ.อรุณ เหลืองนิยมกุล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยบำราศฯส่วนหนึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเบาหวาน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่สถาบันฯได้รับการบริการแบบองค์รวมครบวงจร ตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยทำงานเป็นสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้ชื่อ "โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม"

ความคาดหวังของโครงการฯ (ตัวชี้วัด)

          1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่รับการดูแลประจำ ณ บำราศฯที่ต้องเข้ารับการนอนรพ.ลดลงอย่างน้อย 50%

          2.อัตราความพิการ เช่น ถูกตัดอวัยวะอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ลดลงอย่างน้อย 50%

          3.ค่าการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

          4.ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการได้รับความพึงพอใจมากกว่า 80%

หลังจากประชุมดิฉันกลับมาดูข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่บำราศฯเป็นเบาหวานอยู่ 24 ราย(ข้อมูลปี 48) ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะเป็นกล่มเป้าหมายหนึ่งที่จะได้รับบริการแบบครบวงจรเช่นกัน