หลัก  Dimostrazione
Dimostrazione  สำหรับพ่อแม่และคุณครู

           หลังจากที่ได้อ่านและแปล  Dimostrazione  หลักปฏิบัติ  ข้อที่  2    ของ   Leonardo Davinci    จากหนังสือที่ชื่อว่า "How  to think like Leonardo Davinci"    ทำให้นึกถึงความเหมือนและความต่าง  (เพียงเล็กน้อย)  ของ  Dimostrazione  ของ  Davinci   กับ  KM  ของ  สคส.   ดังนี้

         ความเหมือน
- การนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปทดลองใช้จริง
- ให้ความสำคัญกับความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์หรือ  Tacit  Knowledge  มาก
- นำการกระทำที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและโอกาสในการเรียนรู้
- ไม่หยุดเรียนรู้  เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และทดลองปฏิบัติสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
- เชื่อมั่นในความเป็นอิสระทางความคิดและลงมือหรือทดลองปฏิบัติของตนเอง
- การเรียนรู้จากสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือแตกต่างไปจากเดิม
- ใช้มุมมองที่หลากหลายมุม
- การต่อยอดจากของเดิม ไม่เริ่มจากศูนย์
- เน้นการใช้และยอมรับความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์
- การเรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วหาวิธีการที่ดีและเหมาะสม
- เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

          ความต่าง  (เพียงเล็กน้อย)
- Davinci  เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบปัจเจก  แต่  KM  เน้นการทำงานเป็นทีม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- Davinci   เน้นการตั้งคำถาม  พยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง  และนำมาทดลองปฏิบัติเอง   แต่สำหรับ สคส.  นอกจาก  เน้นการตั้งคำถาม  พยายามหาคำตอบด้วยตัวเองแล้ว  ยังเน้นการเสาะหาคนที่ทำแล้วสำเร็จแล้วนำมาทดลองปฏิบัติเองด้วย

          อ่านแล้วทำให้เข้าใจหลักหรือแก่นแกนของ KM  มากขึ้นหรือเปล่าคะ