การรักษาความสะอาดในโรงเรียนโดยให้เด็กมีจิตสำนึกร่วมมือร่วมใจมุ่งให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมจากการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายเลียนแบบจากตัวอย่างที่ดี มีพี่คอยแนะนำและสามารถบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน ความสะอาดจะเกิดขึ้นและมีความรับผิดชอบในตัวเอง นำความพึงพอใจสู่สถานศึกษาและชุมชน

  แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  1.สร้างจิตสำนึกโดยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย
  2.ฝึกปฏิบัติโดยใช้ขยะเป็นปุ๋ย วิธีเก็บโดยใช้ไม้เสียบ ใช้ผ้าชุบนำเช็ดถูพื้น ใช้ไม้กวาดทุกซอกทุกมุม ใช้เทียนไขผสมนำมันถูพื้น ใช้ผ้าสะอาดเช็ดถู
  3.ประสานใจโดยทำเป็นตัวอย่าง พี่ปกครองน้อง บูรณาการการสอนในวิชาต่างๆโดยใช้ของเป็นสื่อปฏิบัติตามข้อตกลง
  4.ผลสำเร็จ เด็กมีความรับผิดชอบในตนเอง เกิดคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน