การรักษาความสะอาดในโรงเรียนโดยให้เด็กมีจิตสำนึกร่วมมือร่วมใจมุ่งให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมจากการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายเลียนแบบจากตัวอย่างที่ดี มีพี่คอยแนะนำและสามารถบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน ความสะอาดจะเกิดขึ้นและมีความรับผิดชอบในตัวเอง นำความพึงพอใจสู่สถานศึกษาและชุมชน

   แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
   1.สร้างจิตสำนึกโดยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ  รักษาความสะอาด  มีระเบียบวินัย
   2.ฝึกปฏิบัติโดยใช้ขยะเป็นปุ๋ย  วิธีเก็บโดยใช้ไม้เสียบ  ใช้ผ้าชุบนำเช็ดถูพื้น  ใช้ไม้กวาดทุกซอกทุกมุม  ใช้เทียนไขผสมนำมันถูพื้น  ใช้ผ้าสะอาดเช็ดถู
   3.ประสานใจโดยทำเป็นตัวอย่าง  พี่ปกครองน้อง บูรณาการการสอนในวิชาต่างๆโดยใช้ของเป็นสื่อปฏิบัติตามข้อตกลง
   4.ผลสำเร็จ  เด็กมีความรับผิดชอบในตนเอง  เกิดคุณธรรม จริยธรรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน