คำถาม-ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 มาโดยตลอดจนถึงเดือนพฤษภาคม 2546 ต่อมาส่วนราชการได้เปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 ขณะนี้จะส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนเป็นเจ้าพนักงานสถิติ 5 ได้อย่างไร จำเป็นต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 ก่อนแล้ว จึงเลื่อนเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ 5 หรือไม่

คำตอบ-กรณีนี้ หากเป็นการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ก็สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้ ตาม ว.7/2546 เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 5 ได้ แต่หากเป็นการเปลี่ยนสายงานทที่ไม่ได้เกิดจากการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ท่านจะต้องดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.0707.3/ว2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 จึงสามารถประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 5 ได้แต่หากต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 จะต้องเริ่มต้นนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 ใหม่ให้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี