คุยธรรมะ 1

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้สนทนาธรรมและได้รับหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งจากมือผู้เขียนเองคือท่านพระอาจารย์วรศักดิ์  วรธัมโม ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุรูปหนึ่งขณะนี้ท่านอยู่ในวัย  75 ปีแล้ว  แง่คิดที่ได้จากท่านดังนี้

ชีวิตมีทั้งส่วนกายและจิตที่จักต้องเป็นอยู่ดำเนินไปอยู่  ดังนั้นร่างกายควรได้รับความสะดวกสบาย  ส่วนจิตใจควรได้รับความสุข

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์โดยพูดถึงจิตว่า..จิตนี้ประภัสสร  มัวหมองเพราะกิเลสจรมาเป็นครั้งคราว  คนทั้งโลกมีจิตนี้เหมือนกันหมด

ธรรมะคือความรู้และการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของสรรพสิ่ง  ผู้มองเห็นสัจจะมุ่งอย่างเดียวคือเรื่องความไม่เป็นทุกข์เท่านั้นเพราะเรียนรู้เรื่องความไม่ใช่ตัวตน

แท้จริงจิตมีกิเลสก็เป็นทุกข์  จิตไม่มีกิเลสก็ไม่เป็นทุกข์  ควรสนใจเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเถิดแล้วชีวิตจักสมบูรณ์เอง.

บรรณานุกรม

พระวรศักดิ์  วรธัมโม. ( 2549 ).ไม่สิ้นไร้สัจธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3 .

   สหรัฐอเมริกา : วัดพุทธธรรม  เมืองวิลโลบรูค  รัฐอิลลินอยส์.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)