องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีหลักธรรมภิบาลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

     องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีหลักธรรมภิบาลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

              ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ธรรมาภิบาลคือการใช้อำนาจเชื่อมโยงถึงระบบตรวจสอบความรับผิดชอบการควบคุม ในโครงสร้าง บรรทัดฐาน การปฏิบัติที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้อำนาจเน้นระบบการควบคุมโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ (Williamson, 1996; Michalski, Miller, and Stevens, 2001) การประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน ธรรมาภิบาลเน้นการออกแบบสถาบันที่หล่อหลอมหรือบังคับให้ฝ่ายจัดการ  เป็นกลไกการใช้อำนาจ ผลประโยชน์สวัสดิการผู้มีส่วนได้เสีย ธรรมาภิบาลภาคเอกชนเน้นการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทผ่านโครงสร้างสิทธิ์ สินทรัพย์ สัญญาจ้างสามารถตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลภาครัฐมีทั้งส่วนคล้ายคลึงและแตกต่างเมื่อเทียบกับภาคเอกชน ส่วนคล้ายคลึงคือการครอบคลุมสถาบันที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะในฐานะเป็นเจ้านายการใช้งบประมาณสาธารณะอย่างคุ้มค่า

              ธรรมาภิบาลภาครัฐมีความแตกต่างกับภาคเอกชนหลายด้าน ธรรมาภิบาลภาครัฐตั้งอยู่บนฐานของนิติธรรม การปกครองโดยกฎหมาย การนำกฏหมายสู่การปฏิบัติ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง อัตรากำลังคน  งบประมาณ นโยบายสาธาระ การนำนโยบายไปปฏิบัติ Lynn, Jr., Heirich, and Hill (2001: 30)เสนอข้อโต้แย้งว่าตรรกะที่เป็นหัวใจสำคัญของธรรมาภิบาลภาครัฐ มีตัวแบบการเลือกของฝ่ายนิติบัญญัติ การประเมินผลการเมือง  ธรรมาภิบาลภาครัฐเกี่ยวกับวิธีการ  การสั่งการ การควบคุม การประสานงานระหว่างองค์กร  มากกว่าการแข่งขันแบบตลาด   เน้นความสำคัญการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบัน มากกว่าการทำสัญญาอย่างเป็นทางการ

เอกสารอ้างอิง

โกวิทย์ กังสนันท์.  ธรรมาภิบาลภาครัฐ: รากฐานและความท้าทายต่อรัฐบาลไทย. [Online]. Available:

                   http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1727

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักจัดการนวัตกรรมความเห็น (0)