ประชุม วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ The 5th National Conference on Administration and Management (NCAM 5th 2013)

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชุม วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ  The 5th National  Conference  on  Administration and      Management (NCAM 5th 2013)  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา


ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมงานการประชุมในวันที่  25  พฤษภาคม  2556

กิจกรรมการประชุม 
ภาคเช้า : การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภาคบ่าย : การนำเสนอบทความวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัย  โดยมีกำหนดการส่งบทความวิจัย ดังนี้
ลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์                     1 มกราคม - 15 เมษายน 2556
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ                                   15 - 30 เมษายน 2556
แจ้งผลการพิจารณาบทความ                                      20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
ส่งบทความฉบับแก้ไข                                                ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
จัดงานประชุมวิชาการ                                                 25 พฤษภาคม 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.fms.psu.ac.th/ncam2013
ฝ่ายประสานงาน  โทรศัพท์
074-287840
E-mail : [email protected]

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่: ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FMS - STORYความเห็น (0)