การสอนเด็กก่อนประถม ปีการศึกษา 2548  ดช.อริศรุต คดคง  ซึ่งเป็นเด็กไม่ชอบมาโรงเรียนถ้ามาจะมาสายผู้ปกครองมาส่งทุกวันผู้ปกครองบอกกับครูประจำชั้นว่าเด็กชอบวาดภาพ  ข้าเพจ้าบอกกับเด็กชายว่าให้นำภาพของตนเองมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังทุกวันจากการส่งเสริมและให้แรงจูงใจระหว่างครูกับผู้ปกครอง จึงทำให้เด็กได้มีจินตนาการในการวาดภาพระบายสีจากความคิดสร้างสรรค์  ผลจากความชอบและรักการวาดภาพทำให้ครูส่งเด็กเข้าประกวดวาดภาพระดับกลุ่มและได้รับรางวัลครูภูมิใจทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนและจะนำภาพที่วาดมาเล่าให้ครูและเพื่อนฟังทุกวัน