กิจกรรม 5 ส. ไม่อาจทำสำเร็จได้เพียงคนเดียว ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ปีนี้มีน้อง ๆ นิสิตที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันทำภาควิชาให้น่าอยู่ น่าเรียน ผมเห็น 5 ส.รุ่นใหม่ มีความสุขกับการสะสาง และทำความสะอาด ก็อดชื่นใจไปด้วยครับ

    พนักงานทำความสะอาด ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของบริษัทเก่า  ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่กว่าทุกวันที่เคยทำ 

   ขอนำภาพแห่งความดีที่ทุกคนร่วมใจกันทำคณะสหเวชศาสตร์ให้น่าอยู่มาลงไว้ครับ

                                     
บอย สหเวช
3 ต.ค. 49