เมื่อวันอังคารที่   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙    สภามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่แบบไม่เป็นทางการ  โดยไปเยี่ยมชื่นชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒  คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     ซึ่ง คุณมยุรี   แย้มศรี   หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    ได้บันทึกรายงานการเยี่ยมชื่นชมดังกล่าวไว้อย่างละเอียด   โดยสามารถดูได้จากที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๒๗  ก.ย. ๔๙