ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Kruberm

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผู้รายงาน นายดำรงชัย  พุทธเมฆ

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านดงอินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

      การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมโดยใช้ สูตรการหาประสิทธิภาพ  E1/E2

ผลการศึกษา

    จากการศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 13 คนครั้งนี้ สรุปผลการศึกษา  ได้ดังนี้

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา สำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พบว่า แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพรวมของแบบฝึกทักษะ E1/E2 เท่ากับ 83.91/83.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  E1/E2 เท่ากับ  80/80

2.  ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน  บ้านดงอินตา
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ
40.26  และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.59ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ที่ร้อยละ70.00

  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 โรงเรียนบ้านดงอินตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53)  หากพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหานักเรียนชอบเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เนื้อหามีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและแบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเพิ่มขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Damrongchai

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 530982, เขียน: 22 Mar 2013 @ 15:34 (), แก้ไข: 22 Mar 2013 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)