ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก

ขอเชิญ นวช.ศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ดูแลเด็ก สมัครเข้าร่วมอบรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖"

 ด้วยเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะในการดำเนินงาน สามารถที่จะจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในบทบาทหน้าที่และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และวิทยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอบรมตามหลักสูตร ทั้งนี้จะเก็บเงินค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

            โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และนักวิชาการศึกษาหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการศึกษา ตามแบบสำรวจด้านล่าง ให้กับเครือข่ายผู้ดูแลเด็กจังหวัดกระบี่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบสำรวจ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๗๕ – ๖๙๑๑๐๖  ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

จัดโดย เครื่อข่ายผู้ดูแลเด็กจังหวัดกระบี่ร่วมกับ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

 

แบบสำรวจผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๕๖  

โดยเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

(กรุณาพิมพ์ หรือ เขียนด้วยตัวบรรจง)

- สำนักงาน เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล……..…………………………………………..……………

  อำเภอ............................................................จังหวัดกระบี่  หมายเลขโทรศัพท์................................................

- มีความประสงค์ที่จะส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

(    ) ชื่อ........................................................................นามสกุล.........................................................................

  ตำแหน่ง................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

(    ) ชื่อ........................................................................นามสกุล.........................................................................

  ตำแหน่ง................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

(    ) ชื่อ........................................................................นามสกุล.........................................................................

  ตำแหน่ง................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

(    ) ชื่อ........................................................................นามสกุล.........................................................................

  ตำแหน่ง................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

(    ) ชื่อ........................................................................นามสกุล.........................................................................

  ตำแหน่ง................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

 

                                                                    ลงชื่อ                                             ผู้ส่งรายชื่อ

                                                                      (..........................................................)

                                                    ตำแหน่ง..........................................................................

                      (นายก/รองนายก/ปลัด)

  กรุณาส่งแบบสำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถึง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ดูแลเด็กจังหวัดกระบี่

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  หรือโทรสารหมายเลข

 ๐๗๕ – ๖๙๑๑๐๖ หรือทาง E–mail : [email protected]    ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

สอบถามเพิ่มเติม โทร  ๐๘ – ๗๒๘๒ - ๑๙๖๑, ๐๘ – ๖๔๗๐ - ๘๙๔๙, ๐๘ – ๓๓๙๔ – ๖๙๙๖,

หมายเหตุ

๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๒,๕๐๐.- บาท เป็นค่า

๑.๑ ค่าอาหารระหว่างการอบรม    ๑.๒  ค่าสถานที่ฝึกอบรม

๑.๓ ค่าเอกสารประกอบการอบรม พร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร คนละ ๑ ชุด

๑.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร             ๑.๕ ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก

๒. จัดฝึกอบรมรุ่นละ ๓ วัน สิ่งที่ได้รับและนำกลับไปใช้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

๑.  แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

     แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

                ๒. แบบฟอร์มเอกสารประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

 

 


 

สถานที่: สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บังหลี ป.โท การบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 530484, เขียน: 04 Mar 2013 @ 17:04 (), แก้ไข: 04 Mar 2013 @ 20:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)