ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "พลิกวิกฤติด้วยงานวิจัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน"

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการวิัจัยแห่งชาติ  (วช.) ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ได้จัดการประชุมเรื่อง  "พลิกวิกฤติด้วยงานวิจัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน" ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาิริไทยม์ พาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ 

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ต้องการใช้ประโยชน์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ ทรัพย์อุทัย โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 487-490  และหมายเลข      0 2940 5495

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)