ขอเชิญร่วมการสัมนา"พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีโอกาสรับฟังนโยบายแง่คิดมุมมองและประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2727 3213-17, 0 2727 3231-32, 0 2727 3234-36

โทรสาร 0 2375 4720  ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)