ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร "การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 17"

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถาบันพระปกเกล้า

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร "การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 17" 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 16 มีนาคม 2556  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โทรศัพท์ 02 141 9583 , 02 141 9583  
หรือได้ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)