โอกาส แห่งความเท่าเทียม..ทางด้านการศึกษา " All for Education "

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าคุณ มั่นใจว่า คุณมีความรู้ มีประสบการณ์ เพียงแต่สมัครเข้ารับการประเมินกับ กศน. คุณสามารถจบระดับการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา

      เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2548 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทีมงานชาว กศน. 3  จังหวัด กลุ่มไทย-อันดา  ได้แก่ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี  จำนวน  23 คน ภายใต้การนำของ ผอ.สถิตพันธ์ /ผอ.ไพศาล /และผอ.อุไรวรรณ จากจังหวัดสุราษฏร์ ชุมพร และระนอง  ตามลำดับ  ผู้บริหารระดับอำเภอ  ผู้ปฏิบัติงาน ได้มานั่งเสวนา ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดโอกาสที่เท่าเทียมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เทียบระดับการศึกษา ให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์   คุณคงจะแปลกใน ถ้าจะบอกว่า ไม่ต้องเรียน คุณก็จบได้ ..ได้รับประกาศนียบัตร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ..เหมือนการศึกษาระบบอื่น ๆ เช่นทางไกล และพบกลุ่ม . แต่คุณจะต้องผ่านการประเมิน จากการเทียบระดับ ของ กศน.ตามหลักเกณฑ์การเทียบระดับ

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษา ในมาตรา 16 วรรคที่ 4 เน้นมาตรการสำคัญ  ให้สามารถนำผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาเทียบระดับการศึกษาได้  ซึ่งเป็นการให้คุณค่าของของผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต จากประสบการณ์ทางอาชีพ  การฝึกอบรม  การทำงาน ซึ่งการให้คุณค่าผลการเรียนรู้ดังกล่าว จะกระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชนรักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นคุณลักษณะของประชากรที่ประเทศชาติต้องการ

      กล่าวคือ ถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จัก มีความมั่นใจว่า มีประสบการณ์เพียงพอ ในขอบข่ายความรู้ 4  ด้าน คือความรู้พื้นฐาน ความรู้และทักษะด้านการงาน  ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาสังคม  มีมวลความรู้ ประสบการณ์ และจากพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าว กศน. จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่าน  ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม เข้ารับการประเมินเทียบระดับ  เพียงแต่ให้ท่านยื่นหลักฐาน ต่างๆ เพื่อขอรับการประเมิน ถ้าผ่านการประเมิน ท่านก็สามารถ รับประกาศนียบัตรแต่ละระดับ ได้

     สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร โทร.077-511982 หรือที่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)