เชิญผู้สนใจเข้าค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุได้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.นอกจากเอกสารจดหมายเหตุแล้ว ยังให้บริการหนังสือประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสารคดี อีกด้วย                                 หอจดหมายเหตุจึงเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกอีกแหล่งหนึ่ง ที่หลายคนลืมนึกถึง                        ที่ตั้ง ถนนสุเทพ (แยกประตูสวนดอก) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่        โทร. 0 5328 1424    โทรสาร 0 5328 1425