1. ชื่อโครงการ : การอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้ปกครอง
 2. หลักการและเหตุผล : ด้วยชมรมผู้ปกครองฯและโรงเรียนสิ่นหมิน มีความเห็นร่วมกันว่า ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนสิ่นหมิน ขาดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทำให้ขาดทักษะในการดูแลนักเรียน ดังนั้นทางชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสิ่นหมินจึงได้ร่วมกับโรงเรียน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเริ่มต้นในภาคต้นปีการศึกษา 2549
 3. วัตถุประสงค์ : เพื่ออบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับผู้ปกครองที่ขาดความรู้ในด้านนี้
 4. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสิ่นหมินที่ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. การดำเนินโครงการ
 • รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 • รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 • สถานที่จัดอบรม
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสิ่นหมิน
 • จำนวนรับในแต่ละรุ่น 25-30 คน
 • ค่าลงทะเบียน 200 บาท/ท่าน (รวมค่าอาหาร+อาหารว่าง)
 • งบประมาณ 5,000 บาท
  • ค่าอาหารและอาหารว่าง 60*30 = 1,800 บาท
  • ค่าทีมวิทยากร (สิ่นหมิน+มน.) 5 ท่าน = 2,000 บาท
  • ค่าเอกสาร เกียรติบัตร และเบ็ตเตล็ด 1,200 บาท 
 •  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ปกครองมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
 • กำหนดการ

  08.30 - 09.00 น.   - ลงทะเบียน
  09.00 - 09.15 น.   - เกริ่นนำการฝึกอบรมโดย อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 
                                 รองประธานชมรมผู้ปกครองฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
  09.15 - 09.45 น.  - การเปิด-ปิด และใช้งานคอมพิวเตอร์
                              - การเชื่อมโยง เครือข่าย Internet
  09.45 - 10.00 น.  - พักรับประทานอาหารว่าง
  10.00 - 12.00 น.  - การค้นหาข้อมูลบน Internet โดยใช้โปรแกรม
                                Internet explorer 
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.30 น. - การสมัครสมาชิก จดหมาย Electronic (E-mail)
  14.30 - 14.45 น. - พักรับประทารอาหารว่าง
  14.45 - 16.30 น. - การรับ-ส่ง จดหมาย Electronic (E-mail)
  16.30 - 17.00 น. - ตอบข้อซักถาม/ปรึกษา
                             - ปิดการฝึกอบรม/มอบเกียรติบัตร