จากการที่ได้รับการร้องขอและการปรึกษากับนักศึกษาตัวแทนและอาจารย์ร่วมประจำวิชา

จึงขอประกาศให้ทราบว่า

1.ขอเลื่อนกำหนดการส่งงานจากเดิม เป็น  6 ตุลาคม 49

2.ขอเลื่อนการปิดชั้นเรียนเสมือนจากเดิมเป็น 10 ตุลาคม 49

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน