การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 

                    

สถานที่: โรงเรียนบ้านโสกแสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For narissarakronความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางรัชฎาพร สิงคิบุตร

ระดับชั้นที่ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโสกแสง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้านี้ ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากพบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ประกอบกับยังขาดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึก และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโสกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้

1. แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 89.05/76.67

2. ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.56

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยสามารถนำกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาและหาคำตอบได้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง