เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการจังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบนโยบายสาธารณะให้ผู้ว่าฯรับเป็นนโยบายจังหวัด

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการจังหวัดสุรินทร์ 
ส่งมอบนโยบายสาธารณะให้ผู้ว่าฯรับเป็นนโยบายจังหวัด

 

ท้ายสุดของงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓    นายเอียด   ดีพูน    ประธานจัดงาน  ได้ส่งมอบนโยบายสาธารณะ ให้แก่  นายเสริม  ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์    นายธงชัย  มุ่งเจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังวัดสุรินทร์  และนางสาวชุลีพร  ตั้งฤทธิ์ปราณี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์โดยมีข้อเสนอว่า  ให้งานเกษตรอินทรีย์  งานพลังงานยั่งยืน  งานปลอดอบายมุข  งานส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนและงานครอบครัว   เป็นนโยบายจังหวัด  จัดเป็นวาระจังหวัด  ให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมใน ทุกระดับ   ซึ่งมีข้อเสนอย่อย  ๆ  ๑๒  ข้อ  คือ
๑ จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครอบครัวระดับจังหวัด(กยค.จ.)    ในการดำเนินงานด้านครอบครัว
๒  สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านครอบครัว สิ่งแวดล้อม  เกษตรอินทรีย์ และสังคมปลอดอบายมุข
๓ ศึกษาและพัฒนางานวิจัย และนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่ชุมชน ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม งานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  งานปลอดอบายมุข  การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน

๔ ให้มีกลไกการประเมินลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีรายงานที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
๕. กำหนดงาน เกษตรอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม งานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  งานปลอดอบายมุข  การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน  เป็นยุทธศาสตร์  โดยบูรณาการความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  รวมทั้งภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖  ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนสวัสดาร ครบทุกตำบลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๗  พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา และเครือข่ายประชาคม
๘.ให้ทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้งานช้างและกาชาดจังหวัดสุรินทร์เป็นเทศกาลท่องเที่ยวปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรง
๙ มีการจัดระบบอาหารปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
๑๐ สนับสนุนให้เกิดเวทีสาธารณะก่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภท โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
๑๑  ให้ทุกตำบลจัดเวทีเรียนรู้ และสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและมีเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงกัน  โดยนำประเด็น “ครอบครัว” เป็นแกนหลัก
๑๒  นำประเด็นปัญหาอบายมุข อุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว  บรรจุเป็นวาระการประชุมหน่วยงานทุกระดับ ทุกครั้ง

                                                                                              ศักดา  เชื้ออินทร์  ประชาคมงดเหล้าอีสานล่าง

                                                                                                                                                          รายงาน

 

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/114/original_classified_ad_20130318171944.pdf?1363601984

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/232/original_03.jpg?1363601985

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรินทร์สร้างสุขความเห็น (0)