การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานภาพประกอบ

sanee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย         การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานภาพประกอบ

ชื่อผู้วิจัย                นางเสน่ห์  ทองบัว

                ครู  โรงเรียนวัดหัวป่า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปีการศึกษา           ปีการศึกษา  2552

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการเล่านิทานภาพประกอบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพของนิทานภาพประกอบ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการเล่นนิทานภาพประกอบ      และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานภาพ ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง4–5 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหัวป่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 23 คน คัดเลือกจากนักเรียนทั้งห้องที่ผู้วิจัยเป็น                ครูประจำชั้น โดยการเลือกแบบเจาะจง (Pureposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นิทานภาพประกอบเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำนวน 20 เรื่อง โดยพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง     คณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย 4 ทักษะ คือ การรู้ค่าจำนวนและตัวเลข การจำแนกประเภท การเปรียบเทียบ        การเพิ่มลด ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานภาพประกอบ  แบบประเมินคุณภาพนิทานภาพประกอบและแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design

ผลการวิจัยพบว่า 

        การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการเล่านิทานภาพประกอบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/ 81.52   นิทานภาพประกอบ มีคุณภาพพิจารณาแยกเป็นรายการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ          4.33 –5.00 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและพิจารณารวมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ภาพประกอบ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/117/original_vejai.pdf?1363603043

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For saneeeความเห็น (0)